Initiatiesessies

De initiatiesessies helpen de leraren muzische vorming, artistieke vakken bij het realiseren van leerplandoelstellingen en vakgebonden eindtermen muzisch-creatieve vorming. Op die manier wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de muzische vorming en artistieke vakken  in het algemeen onderwijs.

Deze initiatiesessies bieden een welkome afwisseling en aanvulling bij de lessen muzikale opvoeding en plastische opvoeding waarbij de klemtonen liggen op niet-Westerse kunstvormen en actieve kunstbeleving in groep. De sessies worden gebracht door professionele lesgevers die pedagogisch onderlegd zijn. Via de verschillende initiatiesessies maken de leraren kennis met vernieuwende werkvormen en didactiek. Via bijkomende informatie wordt de mogelijkheid aangeboden om de leerstof voor te bereiden en/of te verwerken.

De initiatiesessies worden op locatie, meestal in het vaklokaal gebracht. Hierdoor worden democratische prijzen gehanteerd. De activiteiten worden ingebed in het lessenrooster waardoor de schoolorganisatie op geen enkel manier verstoord wordt. Deze sessies worden aangeboden over de verschillende graden van het basisonderwijs. Aangepaste werkvormen en  leerlijnen vinden we terug doorheen het aanbod. Naast korte kunstactiviteiten biedt  Project Klankendaal ook langdurige kunsttrajecten aan. Een eigen aanbod, of een aanbod op vraag, zowel binnen als buiten de schoolcontext.

Verantwoordelijke Bart Alloing Te voorzien Klaslokaal – Stoelen in kringopstelling
Lesmoment   In onderling overleg Korting Schoollidmaatschap*
Frekwentie Eén bezoek/klas Bijkomende informatie Een overzicht vind je hier
Kostprijs € 4,50/ leerling

*10 % korting 

Professiionele lesgevers die pedagogisch onderlegd zijn

Actueel instrumentarium en vernieuwende werkvormen