Kinderen en jongeren krijgen onvergetelijke ervaringen door ze op een actieve manier in contact te brengen met originele kunstvormen. Met deze werkwijze wordt ruimte gemaakt voor een persoonlijk, sociaal, en creatief ontdekkingsproces. De activiteiten worden op locatie gebracht en gerealiseerd in de vertrouwde leer/leefomgeving. De diverse initiatieven worden aangeboden vanuit een originele benadering – met aangepaste werkvormen – waarbij telkens de actieve betrokkenheid van de deelnemer centraal staat. Tevens wordt er naar gestreefd om de bestaande activiteiten uit te werken tot omkaderde projecten die vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden aanbieden. Deze workshops worden jaarlijks door tientallen scholen aangevraagd tijdens de lessen muzische vorming, muzikale en plastische opvoeding, projectdagen of vormingen.

We streven ernaar om met onze werking:

  • op een onderbouwde manier leerlingen kennis te laten maken en ontplooiingskansen aan te bieden met diverse disciplines zoals muziek, beeld, dans, drama, …
  • de leraren en studenten muzische vorming of artistieke vakken kennis te laten maken met diverse technieken, innovatieve werkvormen, methodieken, evaluatiestrategieën die inspirerend werken
  • actieve vakoverschrijdende samenwerking door het aanbieden van ondersteunend lesmateriaal
  • bevorderen van culturele leven op school en uitbouwen van een inspirerend netwerk waarbij bepaalde initiatieven kunnen worden uitgewisseld.

De initiatiesessies helpen de leraren artistieke vakken bij het realiseren van leerplandoelstellingen en vakgebonden eindtermen muzisch-creatieve vorming. Op die manier wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de muzische vorming en artistieke vakken  in het algemeen onderwijs. Deze initiatiesessies bieden een welkome afwisseling en aanvulling bij de lessen muzikale opvoeding en plastische opvoeding waarbij de klemtonen liggen op niet-Westerse kunstvormen en actieve kunstbeleving in groep. De sessies worden gebracht door professionele lesgevers die pedagogisch onderlegd zijn. Via de verschillende initiatiesessies maken de leraren kennis met vernieuwende werkvormen en didactiek. Via bijkomende informatie wordt de mogelijkheid aangeboden om de leerstof voor te bereiden en/of te verwerken.

De initiatiesessies worden op locatie, meestal in het vaklokaal gebracht. Hierdoor worden democratische prijzen gehanteerd. De activiteiten worden ingebed in het lessenrooster waardoor de schoolorganisatie op geen enkel manier verstoord wordt. Deze sessies worden aangeboden over de verschillende graden van het basisonderwijs. Aangepaste werkvormen en  leerlijnen vinden we terug doorheen het aanbod. Naast korte kunstactiviteiten biedt  Project Klankendaal ook langdurige kunsttrajecten aan. Een eigen aanbod, of een aanbod op vraag, zowel binnen als buiten de schoolcontext.

WORKSHOPS PERCUSSIE

KINDERKLANKEN IN DE KLEUTERKLAS